Smarta fastigheter

En standard sedan 25 år

Standarder är bra, det ger fler leverantörer möjligheten att skapa produkter utifrån givna villkor och det ger beställaren möjlighet att välja fritt bland hundratals leverantörer. Som slutkund låser man inte upp sig mot en leverantörs produkter utan mot en standard som lever vidare. Det finns idag en standard i Sverige, Europa och världen som är anpassad för hem & fastighetsautomation och den heter EN 50090.
>> Läs mer om EN 50090

Eftersom en installationsbuss enkelt når ut i byggnadens alla hörn och kanter får man möjlighet att kontrollera de utspridda förbrukarna, det är alltså för dessa funktioner KNX används. Det ersätter inte ett centralt styrsystem för exempelvis klimatreglering utan tar vid när funktionerna ska nå ut i byggnaden.

De energirelaterade områden som KNX innefattar är:

– Rumsreglering av klimat
– Belysningsstyrning
– Konstantljusreglering
– Solskyddsstyrning
– Energimätning/insamling
– Laststyrning
– Drifttidsmätning

Anpassa belysningen med dagsljuset

Ett exempel på hur man kan ta solinstrålning med i beräkningarna men ändå bibehålla en ändamålsenlig belysning är konstantljusreglering. Principen är enkel, genom att sätta en ljussensor som mäter ljuset på en referensyta i rummet låter man belysningen dimma ned i förhållande till det infallande ljuset. Det fungerar ungefär som ljusa och mörka ytor men man säkerställer att rätt ljus finns i det specifika rummet och omställningen är behagligare.

Frånvarodetektering
Ett bättre sätt att spara energi är att låta automatiken endast släcka belysningen istället för att även tända den. Det är numera den vanligaste funktionen i de projekt som utförs. Brukarna får själva tända och släcka belysningen, men om de glömmer så släcks det automatiskt efter en viss tid efter senast detekterade rörelse.

Men det är ju inte bara belysningen som är beroende av om någon befinner sig i rummet. En normal rörelsedetektor kan hantera betydligt fler saker än så, i ett konferensrum kan den indikera i receptionen att det används. Om man befinner sig i rummet i mer än ett fåtal minuter kan ventilationen gå från standby till normalfart. Om inte rummet använts på ett par timmar kan gardinerna öppnas och filmduken rullas upp.

De här detektorerna är inte avsedda för att användas i inbrottslarmssystem, däremot kan de fungera som ett komplement. I vissa fall har man överfört informationen från KNX-detektorerna till larmsystemet där informationen utvärderas. Eller så kan man låta de fungera annorlunda när huset är larmat. Istället för att släcka så tänder de belysningen, på det sättet ser väktaren direkt i vilken del inkräktaren befinner sig.

Centralstyrning
I bästa fall är en äldre fastighet utrustat med ett enkelt signaltransportnät som gör att de allmänna ytorna styrs via ett tidur. I ett hus utrustat med KNX kan man ta kontroll över allt.

Det finns ingen anledning att ett kontorsrum eller pentry ska lysa på natten. Det ser inte snyggt ut utifrån och det kostar dessutom pengar. Istället för att styra det på tid är det idag vanligare att det kopplas samman med inbrottslarmet. När förlarmningstiden gått ut släcks byggnaden och när byggnaden larmas av tänds nödvändiga passager.

Vid såväl brand som inbrott kan det vara praktiskt att tända upp delar av belysningen för att underlätta för utrymning eller väktare. I fastigheter med solskydd är det vanligt att man vill hissa upp dessa vid brand för att underlätta utrymning och släckningsarbeten.

Klimat

Värme, kyla och ventilation är områden som har en lång tradition av automatisk styrning, bl.a. beroende på myndigheternas krav på inomhusmiljö samt dess direkta relation till energikostnaderna. 
Styrning av inomhusklimat kräver integration mellan delsystemen för att de inte ska motverka varandra, vilket ställer stora krav på reglersystemet.

De flesta system som funnits tillgängliga inom detta område har varit fabrikantspecifika varför fastighetsägaren på gott och ont hamnat i beroendeställning till en eller ett fåtal större leverantörer. Genom att använda öppna system skapas en bättre konkurrenssituation mellan leverantörerna samtidigt som nya fördelar skapas genom integration av olika installationsområden.

Det finns ett stort urval av KNX-kompatibla produkter för klimatstyrning, detta gör det enkelt att integrera exempelvis värmestyrning och samtidigt erhålla en enhetlig design på rumsmonterade apparater. Installationen av dessa system blir enkel då exempelvis en rumstermostat endast behöver anslutas till närmsta husledning som normalt finns tillgänglig vid strömställaren för belysning. Genom att integrera systemen kan en närvarodetektor för belysningen även ge order till ventilationssystemet att öka luftomsättningen samtidigt som rumstemperaturen höjs.

Håll solen ute

Motordrivna markiser, rulljalusier, persienner etc. ger förutom komfort även stora energibesparingar i form av minskat kyl- och ventilationsbehov. Nivån på såväl komfort som energibesparing står i direkt proportion till kvalitetsnivån på installerad styrutrustning. Ett styrsystem för solskyddsinstallationer ska vara flexibelt och anpassningsbart både före och efter installationen.
 Då automatisk drift för energibesparingsändamål kan utgöra ett irritationsmoment för människor som vistas i lokalerna krävs ofta kompromisser mellan energi/komfort. Vissa besväras av reflexer på datorskärmen medan andra vill ha utsikt och solljus.

För att hantera detta bör styrsystemet medge individuella anpassningar eller manuell drift, det bör även vara lätt att justera villkoren för den automatiska driften då behoven av solavskärmning varierar med årstiderna. Styrsystemet ska vara driftsäkert och skydda installerade solavskärmningsanläggningar mot vind, snö och regn vilket även skadar fasaden och utgör en risk för personskador.

Att integrera ett system för solavskärmning med KNX ger önskvärd flexibilitet och driftsäkerhet samt att det ger ytterligare fördelar genom möjligheten att vid behov utnyttja information från övriga anläggningsdelar såsom ventilation, belysning, säkerhet. Markisen i ett rum kan exempelvis återgå till automatisk drift när rummet lämnas tomt genom att utnyttja information från belysningens närvarodetektor, samtliga markiser rullas in vid händelse av brand eller inbrott med mera. 
Krav på styrning av markiser och jalusier kan även ställas av estetiska skäl för att undvika att vissa markiser lämnas i olika lägen vilket ger fasaden ett tråkigt och oorganiserat utseende.