Skattereduktioner

Skattereduktion för mikroproduktion av el

När förnybar el produceras i liten skala kallas anläggningsägaren för en mikroproducent av förnybar el. Med förnybar el menas främst el som framställs från sol, vind och vatten.

Den som själv inte förbrukar all el som produceras med egna solceller på villataket, utan överskottet matas in till elnätet, har under vissa förutsättningar rätt att få skattereduktion för detta.

Skattereduktionen är 60 öre per kWh för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kr per år.

Vilka har rätt att få skattereduktion?

Mikroproduktionsanläggning ska ha samma anslutningspunkt som uttagsabonnemanget. Enkelt uttryckt – inmatning och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare.
För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere
Anmälan till det egna elnätsföretaget måste vara gjord om att man framställer förnybar el och matar in till elnätet. Elnätsföretaget säkerställer att din inmatning mäts på ett korrekt sätt och har därefter en skyldighet att varje år lämna en kontrolluppgifter till Skatteverket.
Båda fysiska och juridiska personer kan få skattereduktion.

När får man skattereduktionen?

Elnätsföretagen kommer att lämna kontrolluppgifter om hur mycket el som matats in och ut i anslutningspunkten i januari året efter att in- och utmaning skett. I den inkomstdeklaration som lämnas i maj kommer uppgifter om skattereduktionen att finnas med.

För juridiska personer kommer kontrolluppgift också att lämnas men uppgifterna kommer inte att förtryckas i inkomstdeklarationen.

 

Källa och mer info på www.skatteverket.se