Investeringsstöd

Batterianläggning

Bidraget kommer att kunna sökas av privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el. Länsstyrelserna fattar besluten om att ge stöd och bidraget kommer kunna betalas ut för installationer som påbörjades tidigast den 1 januari 2016 och som har slutförts senast den 31 december 2019.

För att få bidraget ska energilagringssystemet vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet. Bidraget ska bidra till att lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället och till att öka den årliga andelen egenproducerad elenergi för att tillgodose det egna elbehovet.

Bidrag får ges med högst 60 % av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kr. Det ska inte vara möjligt att både få det nu aktuella bidraget och annat offentligt stöd, som till exempel ROT-avdrag, för samma åtgärd. Förordningen för energilagringsstödet trädde i kraft den 15 november 2016.

Källa och läs mer på www.energimyndigheten.se

Klimatklivet – till laddinfrastrukturer

Klimatklivet ska ge investeringsstöd till lokala klimatinvesteringar och ges till de åtgärder som ger största möjliga klimatnytta per krona. Som högst ges bidrag för 50 % av investeringen. Än så länge är det utbyggnaden av laddinfrastruktur som fått en stor del av stödet. Satsning från regeringen innefattar anslag till klimatsmarta projekt och är satt till 1,5 miljarder kronor 2018, 2 miljarder kronor 2019 och 3 miljarder kronor 2020. Budgeten för 2018 innebär en förlängning av Klimatklivet till 2023. Det innebär att Naturvårdsverket kan fatta beslut om åtgärder som pågår en bit in i 2023.

Stödet ges till företag, bostadsrättsföreningar, kommuner mm som är villiga att sätta upp publika laddstationer som bidrar till en utbyggnad av laddinfrastrukturen. Ansökan görs via Länsstyrelsens digitala ansökningsverktyg Klivit. Totalt finns fyra ansöknings-/beslutstillfällen per år.
Mer information om Klimatklivet och om hur ansökan görs finns på:
naturvårdsverket.se/klimatklivet

Ladda hemma – bidrag till privatpersoner

Naturvårdsverket fördelar bidrag till privatpersoner som installerar en laddstation för elbil eller laddhybridbil i anslutning till sin fastighet. Ladda-hemma-stödet ska hjälpa fler att ställa om till hållbara transporter. Ansökan öppnade den 1 februari 2018 och gäller laddstationer som installeras tidigast 1 januari 2018. Bidraget täcker 50 procent av kostnaderna för själva utrustningen (laddboxen), samt 50 procent av installationskostnaden, som till exempel framdragning av el. Bidraget är begränsat till 10 000 kr per fastighet. För att kunna söka bidrag måste den sökande äga eller ha nyttjanderätt på fastigheten där laddstationen installeras.
Mer information om ladda hemma bidraget och om hur ansökan görs finns på:
www.naturvardsverket.se/stod-i-miljoarbetet/bidrag/laddstation-elfordon